Plan

De Ommermars ligt aan de westrand van de kern Ommen en ten zuiden van de woonwijk De Dante. In de lengterichting loopt het fietspad Zuidermarsweg. Het zuidelijk deel van ca. 12,5 ha betreft natuurgronden en is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. De gronden zijn nu provinciaal eigendom en deels in gebruik als landbouwgrond.

Het inrichtingsplan heeft twee onderdelen:
1. In het noordelijk deel staat natuur ontdekken voor jong en oud centraal, met een focus op natuur en water. Hier ontwikkelen we speelnatuur, modderbaden, een strand en een waterplas met vogelscherm.
2. In het zuidelijk deel is ruimte voor natuur en biodiversiteit, in de vorm van een glooiend landschap met rivierduinen, zandige oevers, steilranden en een Vechtmeander met moerasbegroeiing. In het westelijk deel wordt de bezoeker uitgenodigd zelf de natuur te ontdekken.

Historie
Sinds 2015 wordt aan gewerkt aan de plannen voor de herinrichting van de Ommermars. In het begin ging het vooral om ideeën bedenken, plannen maken, overleggen met allerlei overheden en het zoeken van mogelijke geldbronnen. Inmiddels zijn de plannen behoorlijk concreet en het is de bedoeling dat in 2021 ‘de schop de grond in gaat’.

De Ommermars was ooit particulier boerenland. Ongeveer 25 hectare is in de negentiger jaren van de vorige eeuw aangekocht door de provincie in het kader van de toenmalige EHS (Ecologische Hoofdstructuur). Een aantal inwoners van Ommen vond het jammer dat het plan om de Ommermars als natuur te bestemmen en in te richten, niet snel genoeg van de grond is gekomen. Dat was de reden voor die inwoners om dit op te pakken en om te laten zien, ‘we hebben kritiek maar wij kunnen het zelf ook en misschien nog wel beter’! Er is een werkgroep aan de slag gegaan die bestond uit natuurliefhebbers, ondernemers en vertegenwoordigers van recreatiebedrijven en scholen, maar ook boeren, een kunstenaar en een vertegenwoordiger van het OOG (Ommer Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid) deden mee.

De werkgroep heeft alle basisschoolleerlingen gevraagd om mee te denken. En dat is ook volop gedaan, er kwamen prachtige ontwerpen en ideeën van de leerlingen. Uiteindelijk is door een onafhankelijk jury het ontwerp van basisschool Het Koloriet gekozen. Dit plan is nog steeds de basis voor wat er nu in de steigers staat.

Een klein deel van de Ommermars wordt speelnatuur, waar kinderen de natuur weer kunnen beleven in de breedste zin van het woord. Het gaat niet om zwemwater, wel komt er een plas met water en een ‘strandje’ waar kinderen in en met modder kunnen badderen en spelen. Ook komen er boomstammen en ander speelaanleidingen.

Een groot deel van het gebied wordt natuur waarin iedereen kan ontdekken, beleven, verwonderen en genieten. Op deze site ziet u daarvan alvast een voorproefje.

Hieronder een uitwerking van het plan (status mei 2020).