Organisatie

Het burgerinitiatief is opgestart vanuit een werkgroep. Drijvende kracht hierachter was vooral Natuur en Milieu De Vechtstreek. Gaandeweg werd het project steeds groter en nam het werk toe. Op 15 juni 2020 is de Stichting Burgerinitiatief Ommermars opgericht. De stichting werkt samen met de werkgroep aan het realiseren van het plan. Daarbij zijn verschillende partners betrokken.

Partners
Er wordt door verschillende partners gewerkt aan de uitwerking van het burgerinitiatief en de plannen voor de inrichting van de Ommermars. Er is een werkgroep die bestaat uit 12 personen met daarin bewoners, ondernemers uit de recreatie- en landbouwsector en vertegenwoordigers van Kinderopvang, Ommer Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid (OOG), Scouting/Gilwell Ada’s Hoeve en Natuur en Milieu De Vechtstreek. Zij werken in goed overleg met andere Ommenaren verder aan de plannen.

Dit alles gebeurt in goed overleg met, en binnen de randvoorwaarden van gemeente Ommen, Waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. De werkgroep wordt begeleid door Natuur & Milieu Overijssel en adviseurs van Landschap Overijssel, Bureau Aardrijk en Eric Schutte/ Education Arts. Samenwerkingspartners zijn Gemeente Ommen, Provincie,Overijssel, Waterschap Vechtstromen, Stichting Heidehof en Staatsbosbeheer. Op 27 maart 2019 hebben het Burgerinitiatief Ommermars, Stichting Landgoed Heidehof, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel een intentieverklaring ondertekend. Ze geven daarin aan dat ze samen willen werken aan de ‘verwerving, inrichting en beheer van de Ommermars’ volgens het inrichtingsplan dat is opgesteld door de werkgroep.

Stichting
Volgens de statuten heeft de stichting als doelstellingen:
a. het op verantwoorde wijze beleefbaar maken en houden van de natuur-, water- en recreatieve beleving voor jong en oud, waaronder mindervaliden, van het gebied Ommermars;
b. het bevorderen van kennis, voorlichting en educatie inzake de Ommermars;
c. het bevorderen van een veilige verbinding met de bebouwde kom van Ommen, waaronder de woonwijk De Dante;
d. alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Deze doelstellingen worden betrokken bij de verdere invulling van het plan.

De stichting neemt een deel van de activiteiten op zich die tot nu toe door de werkgroep werden gedaan. In het bestuur zijn benoemd: Gerrit Jan Bolks als voorzitter, Margo Dijkstra als secretaris en Ronald Zijlstra als penningmeester. Vanuit de werkgroep draaien Hein Kuijper en Arend Spijker mee in het bestuur. Alle bestuursleden zijn burgers/inwoners van Ommen.

Beleidsplan
Het beleid wordt door het bestuur vastgesteld en door het bestuur en de werkgroep uitgevoerd. De hoofdlijnen zijn hier gepubliceerd.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording over 2020 is door het bestuur vastgesteld. De uitgaven blijven achter bij de begroting. De oorzaak hiervan is vooral dat een deel van de geplande activiteiten niet kon worden uitgevoerd vanwege de coronabeperkingen. Een deel van de uitgaven heeft betrekking op activiteiten van NMO. NMO heeft in de opstartfase ondersteuning geboden bij het inrichten van de organisatie en het aanvragen van subsidies. Aan de gemeente is gevraagd om een deel van de subsidie te mogen doorschuiven zodat in de toekomst (publieks)activiteiten kunnen worden uitgevoerd.

Logo
Het logo combineert een aantal kleuren:
Lichtblauw voor de lucht;
Groen voor de natuur, de belangrijkste drijfveer voor de invulling;
Bruin voor de modder, als onderdeel van de speelnatuur;
Blauw voor het water, van de Vecht en de Vechtarm door het gebied.

De verschillende kleuren komen bij elkaar in de O van Ommen.