Achtergrond

De Ommermars ligt aan de westrand van de kern Ommen en ten zuiden van de woonwijk De Dante. In de lengterichting loopt het fietspad Zuidermarsweg. Het zuidelijk deel van ca. 12,5 ha betreft natuurgronden en is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. De gronden waren provinciaal eigendom en deels in gebruik als landbouwgrond. Inmiddels zijn de Stichting Landgoed Heidehof (noordelijk deel) en Staatsbosbeheer (zuidelijk deel) de eigenaren.

Het inrichtingsplan heeft twee onderdelen:
1. In het noordelijk deel staat natuur ontdekken voor jong en oud centraal, met een focus op natuur en water. Hier is ruimte voor speelnatuur, een strand en een waterplas met een vogelkijkhut.
2. In het zuidelijk deel is meer gericht op natuur en biodiversiteit, in de vorm van een glooiend landschap met rivierduinen, zandige oevers en een Vechtmeander met moerasbegroeiing. In het zuidwestelijke deel ligt een rustgebied dat toegankelijk is, maar waar de natuur voorrang krijgt.

Historie
Sinds 2014 is gewerkt aan de plannen voor de herinrichting van de Ommermars. In het begin ging het vooral om ideeën bedenken, plannen maken, overleggen met allerlei overheden en het zoeken van mogelijke geldbronnen. Inmiddels zijn de plannen omgezet in de daadwerkelijke herinrichting van het gebied.

De Ommermars was ooit particulier boerenland. Ongeveer 25 hectare is in de negentiger jaren van de vorige eeuw aangekocht door de provincie in het kader van de toenmalige EHS (Ecologische Hoofdstructuur). Een aantal inwoners van Ommen vond het jammer dat het plan om de Ommermars als natuur te bestemmen en in te richten, niet snel genoeg van de grond kwam. Dat was de reden voor die inwoners om dit op te pakken en om te laten zien, ‘we hebben kritiek maar wij kunnen het zelf ook en misschien nog wel beter’! Er is een werkgroep aan de slag gegaan die bestond uit natuurliefhebbers, ondernemers en vertegenwoordigers van recreatiebedrijven en scholen, maar ook boeren, een kunstenaar en een vertegenwoordiger van het OOG (Ommer Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid) deden mee.

De werkgroep heeft alle basisschoolleerlingen gevraagd om mee te denken en een ontwerp te maken. En dat is ook volop gedaan, er kwamen prachtige ontwerpen en ideeën van de leerlingen. Uiteindelijk is door een onafhankelijk jury het ontwerp van basisschool Het Koloriet gekozen als mooiste. Dit plan is de basis voor wat er nu is gerealiseerd. Een paar leerlingen waren erbij toen de uitvoering van het plan officieel is gestart (zie het bericht van 11 september 2021 in het Nieuwsarchief).

Een klein deel van de Ommermars is ingericht als speelnatuur, waar kinderen de natuur kunnen beleven in de breedste zin van het woord. Het gaat niet om zwemwater, wel is er een waterplas en een ‘strandje’ waar kinderen in en met modder kunnen badderen en spelen. Ook zijn er boomstammen en ander speelaanleidingen. Een groot deel van de Ommermars is natuurlijk ingericht zodat iedereen kan ontdekken, beleven, verwonderen en genieten.

Hieronder ziet u het oorspronkelijke ontwerp en het ontwerp zoals dat uiteindelijk is gerealiseerd.

Organisatie
Het burgerinitiatief is opgestart vanuit een werkgroep. Drijvende kracht hierachter was vooral Natuur en Milieu De Vechtstreek. Gaandeweg werd het project steeds groter en nam het werk toe. Op 15 juni 2020 is de Stichting Burgerinitiatief Ommermars opgericht. De stichting werkt samen met de werkgroep aan het uitvoeren van het plan en aan het beheer van het gebied. Daarbij zijn verschillende partners betrokken.

Partners
Er is door verschillende partners gewerkt aan de uitwerking van het burgerinitiatief en de plannen voor de inrichting van de Ommermars. Er is een werkgroep die bestaat uit 12 personen met daarin bewoners, ondernemers uit de recreatie- en landbouwsector en vertegenwoordigers van Kinderopvang, Ommer Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid (OOG), Scouting/Gilwell Ada’s Hoeve en Natuur en Milieu De Vechtstreek.

De herinrichting is uitgevoerd in goed overleg met, en binnen de randvoorwaarden van gemeente Ommen, Waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. De werkgroep wordt begeleid door Natuur & Milieu Overijssel en adviseurs van Landschap Overijssel, Bureau Aardrijk en Eric Schutte/ Education Arts. Samenwerkingspartners zijn de Gemeente Ommen, Provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen, Stichting Heidehof en Staatsbosbeheer. Op 27 maart 2019 hebben het Burgerinitiatief Ommermars, Stichting Landgoed Heidehof, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel een intentieverklaring ondertekend. Ze geven daarin aan dat ze samen willen werken aan de ‘verwerving, inrichting en beheer van de Ommermars’ volgens het inrichtingsplan dat is opgesteld door de werkgroep.

Logo
Het logo combineert een aantal kleuren:
Lichtblauw voor de lucht;
Groen voor de natuur, de belangrijkste drijfveer voor de invulling;
Bruin voor de modder, als onderdeel van de speelnatuur;
Blauw voor het water, van de Vecht en de Vechtarm door het gebied.
Het logo heeft een ruitvorm, waarbij de verschillende kleuren (onderdelen van het gebied) in evenwicht worden gehouden.
De verschillende kleuren komen bij elkaar in de O van Ommen.

Stichting
Volgens de statuten heeft de stichting als doelstellingen:
a. het op verantwoorde wijze beleefbaar maken en houden van de natuur-, water- en recreatieve beleving voor jong en oud, waaronder mindervaliden, van het gebied Ommermars;
b. het bevorderen van kennis, voorlichting en educatie inzake de Ommermars;
c. het bevorderen van een veilige verbinding met de bebouwde kom van Ommen, waaronder de woonwijk De Dante;
d. alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Deze doelstellingen worden betrokken bij de verdere invulling van het plan.

Bestuur
Het stichtingsbestuur neemt een deel van de activiteiten op zich die tot nu toe door de werkgroep werden gedaan. Het bestuur bestaat uit Gerrit Jan Bolks (voorzitter), Dirk Branbergen (secretaris), Wim Waanders (penningmeester) en Aly Luth (communicatie en educatie). Vanuit de werkgroep draaien Hein Kuijper en Arend Spijker mee in het bestuur. Alle bestuursleden zijn burgers/inwoners van Ommen.

Beleidsplan
Het beleid wordt door het bestuur vastgesteld en door het bestuur en de werkgroep uitgevoerd. De hoofdlijnen zijn hier gepubliceerd.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoordingen over 2020, 2021 en 2022 zijn door het bestuur vastgesteld en in te zien.